Nieuws

 

Het bos is voorlopig gered
STAND VAN ZAKEN NA DE WIJZIGING VAN HET BESTEMMINGSPLAN
_____________________________________________________________

Nieuwe gebiedsvisie Sanatoriumterrein
In 2014 heeft het bureau VenhoevenCS architecture+urbanism van Altrecht opdracht gekregen een gebiedsvisie voor het Sanatoriumterrein op te stellen. Zij is begonnen met het inventariseren van belangen, verwachtingen, kansen en knelpunten. Daarna volgt een workshopfase om de visie te ontwikkelen. Deze zou het eerste kwartaal van 2015 klaar moeten zijn. Lees verder het begindocument. De Stichting Behoud Sanatoriumbos-Zeist neemt deel aan de workshopdiscussie over de ontwikkeling van de nieuwe visie. Dit gebeurt samen met buurtorganisatie Bewoners Belangen Dichterbij, het platform van wijken en dorpen Stichting Beter Zeist en Stichting Milieuzorg Zeist e.o.
_____________________________________________________________
De buurtschap gaat niet door. Dat komt door de tijdwinst van de beroepsprocedures en de veranderingen in de zorg. Daardoor is het zwaar gesubsidieerde project van Reinaerde en Seyster Veste ingehaald door de tijd. Wat gaat de politiek nu doen? In het coalitieakkoord 2014-2018 wordt in feite de omzetting van de bestemming Buurtschap naar bos weer mogelijk gemaakt. Op 8 juli 2014 besloot het College van B&W daartoe een bestemmingsplan voor te bereiden. Op die manier zal de woonbestemming voor het terrein voor het beoogde Buurtschap weer worden omgezet in die van bos (VBSanatorium.VS01).

De gemeente heeft op 28 januari 2015 een ontwerp Bestemmingsplan Sanatoriumbos ter visie gelegd. Daarin wordt het betreffende terrein voor de buurtschap weer bestemd als bos. Over het ontwerp hebben Beter Zeist / Behoud Sanatoriumbos Zeist en Milieuzorg Zeist zienswijzen ingediend. Daarin werd onder meer gepleit voor een betere verankering van het bestemmingsplan in de Zeister beleidskaders: de Structuurvisie Zeist 2020 en het Groenstructuurplan. Dat is toegezegd in de Nota van Zienswijzen van 7 april 2015.

Met het op 9 juni 2015 unaniem aannemen van het bestemmingsplan Sanatoriumbos heeft het terrein voor het beoogde buurtschap na jaren weer de oude bestemming ‘bos’ met dubbelbestemming ‘waarde-cultuur’ teruggekregen. Tien jaar van actievoeren en beroepsprocedures zorgde voor uitstel. Stichting Beter Zeist heeft de beroepsgangers, Stichting Behoud Sanatoriumbos Zeist, Vereniging BBDichterbij en Stichting Milieuzorg Zeist e.o., intensief ondersteund bij hun procedures door middel van coördinatie van de acties, het opstellen van conceptreacties en het laten uitvoeren van onderzoek.

Weet u het nog? Sinds 2003 waren er al plannen om een deel van het prachtige bos te kappen. Een buurtschap zou diep in het bos komen te staan. De instelling Dennendal zou tientallen miljoenen krijgen om haar cliënten te verhuizen van Den Dolder naar de buurtschap. Het ging om integratie van verstandelijk gehandicapten in de wijk. Na jarenlange procedures tot aan de rechtbank en de Raad van State heeft Reinaerde het project nu afgeblazen. Ook de woningbouwcorporatie Seyster Veste zag het project niet meer zitten. Het bos wordt niet gekapt, de Thorbeckelaan blijft open en de speeltuin ook.

Dit gedeelte van het Sanatoriumbos zou ook zijn gekapt als gevolg van de bouw van het Buurtschap 

WAT IS ER VERANDERD?

De overheid subsidieert geen bakstenen meer, maar betaalt alleen nog maar de zorg voor de cliënten. Het grote bedrag aan subsidie is daarmee vervallen. En daarmee ook de opgedrongen verhuizing van bewoners. De instellingen kiezen nu vaak samen met ouders en verwanten voor een woonplek in een wijk of dorp. In Den Dolder is het aantal cliënten inmiddels teruggelopen van 350 in het jaar 2000 tot 160 nu. Het gaat daar om bewoners met een zware zorgdraag met vaak meerdere beperkingen. Die zijn moeilijk in een wijk op te vangen.

WINST VAN DE PROCEDURES

Zodra het plan voor het buurtschap openbaar werd, richtten omwonenden de Stichting Behoud Sanatoriumbos Zeist op. Die heeft samen met een bewonersgroep Burg. Paginalang e.o., de buurtorganisatie Dichterbij en de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. diverse beroepsprocedures gevoerd. De Stichting Beter Zeist, het platform van buurten, ondersteunde die door extern onderzoek. Dat alles leverde jaren uitstel van de boskap op. Zo haalde de tijd de achterhaalde plannen in. Eigenlijk dus winst voor alle betrokkenen: de cliënten, de buurten en de overheid.

WAT DOET DE POLITIEK?

Hoewel de meeste partijen voor de verkiezingen van 2006 en 2010 tegen het plan waren, stemden ze vaak toch voor de bouw van een buurtschap in het bos. D’66 en de lokale partijen stemden echter voor de verkiezingen van 2010 tegen het bestemmingsplan. Die boekten toen grote verkiezingswinst in de omgeving van de buurtschap. Nu het bouwplan van tafel is willen de partijen de bosbestemming weer terug. Dat is goed nieuws na jaren van actie voeren en procedures.

Zorginstelling Reinaerde heeft de grond voor de buurtschap gekocht van Altrecht. Die is nog eigenaar van de rest van het bos. Maar nu wil Altrecht het stuk bos niet meer terugkopen. Deze instelling moet namelijk zelf ook bezuinigen. Aan wie gaat Reinaerde de grond nu overdoen? Aan de gemeente? Aan een particulier? Aan een projectontwikkelaar? Juist gezien die mogelijke dreigingen is het van belang de bestemming van het terrein weer om te zetten van bouwgrond naar bos.

CAOLITIEAKKOORD ZEIST 2014-2018

In het coalitieakkoord 2014-2018 staat op pagina 8 het volgende: “Medewerking aan bestemmingsplanwijziging van Dennendal wordt gekoppeld aan wijziging van de bestemming van het Sanatoriumbos in groen.” Nu Reinaerde toch in Den Dolder wil blijven en de beoogde vergroening van Dennendal niet doorgaat, zal dat terrein binnen afzienbare tijd weer een rode bestemming moeten krijgen. Daarmee kan de uitruil groen-rood met het Sanatoriumbos ongedaan worden gemaakt. Op deze manier voorkomt de gemeente een claim van Seyster Veste van naar zeggen 7 miljoen euro voor schade in verband met de omzetting van de bestemming van Buurtschap naar bos. Op zich is zo’n claim discutabel, want de corporatie heeft zelf het risico genomen om deel te nemen aan het plan buurtschap. Zij is bovendien geen eigenaar van de grond, dat is Reinaerde. Kennelijk zijn de belangrijkste belemmeringen opgeruimd want op 8 juli 2014 besloot het College van B&W een bestemmingsplan voor te bereiden. De bedoeling daarvan was de woonbestemming voor het terrein voor het beoogde Buurtschap weer om te zetten in die van bos (VBSanatorium.VS01). Dat is inmiddels gebeurd met het op 9 juni 2015 aannemen van het bestemmingsplan Sanatoriumbos.

ANDERE BEDREIGINGEN?

Altrecht wil haar Zeister activiteiten concentreren op het sanatoriumterrein. Binnen tien tot vijftien jaar wil zij de W.A. Hoeve in Den Dolder verlaten.
Daarvoor bestaan wel mogelijkheden, maar die zijn beperkt tot het eigenlijke instellingsterrein langs de Oude Arnhemseweg. Gelukkig heeft coalitiepartner GroenLinks een stokje gestoken voor het bebouwen van de bosvleugels op de twee hoekpunten van de weg. Dat gebeurde op aandringen van de burgerorganisaties bij het vaststellen van het bestemmingsplan Zeist-Noord.
Ook een bebouwing langs de Dreef zou het bos sterk schaden. Daar ligt buiten het hek van het Sanatoriumterrein nog een prachtig stuk natuur met een waterloop en een historische weg. Die laatste wordt als rustieke wandelroute gebruikt.

WAAROM HET BOS BEHOUDEN?

Zeist-Noord is de meest dichtbevolkte wijk van Zeist. In 2005 hebben de inwoners het bos aangeduid als parel van de wijk die beschermd moet worden…. Waar vind je in Nederland in de bebouwde kom zo’n gevarieerd parkbos met natuurlijke heuvels? Als het ware een Panbos om de hoek. Voor recreatie in de vrije uren met het gevoel dat je in een uitgestrekt natuurgebied bent.
De stichting Behoud Sanatoriumbos Zeist blijft zich dan ook inzetten voor het behoud deze groene long in Zeist-Noord. In zijn huidige vorm en omvang, nu en in de toekomst. Het gaat ten slotte om uw eigen woon- en leefomgeving!