BP Zeist-Noord

Geactualiseerd 2022

Uitbreiding voor Altrecht toegestaan
TWEE ZOEKLOCATIES VOOR BOUWEN DOOR ALTRECHT VAN DE BAAN

BESTEMMINGSPLAN ZEIST-NOORD

Op 24 februari 2009 werd het bestemmingsplan Zeist-Noord in de raad vastgesteld. Het was bedoeld als een in hoofdzaak conserverend document op basis van een zogenaamde ‘koude omzetting’. Maar het bood  ook de gelegenheid daarvan naar believen af te wijken in overeenstemming met de Structuurvisie Zeist 2020. Dit is bijzonder want een bestemmingsplan moet de belanghebbenden juist rechtszekerheid bieden voor de toekomst.
Van zo’n plan kan volgens de bedoeling van de wet alleen in dringende gevallen en indien noodzakelijk worden afgeweken. In hoeverre bovendien de raad zich in zulke gevallen buitenspel zet, gezien de delegatie van taken naar het college, is nog een apart punt.

PROBLEEMPUNTEN IN BESTEMMINGSPLAN

In het bestemmingsplan ontbreekt een duidelijke visie op wonen en werken, op de verbinding van groen en natuur in de wijk (ecologische verbindingszones), op de recreatieve voorzieningen (Jantje Betonnorm) en op gezondheid/verkeer. Voor het Sanatoriumbos was vooral het volgende problematisch:

  • De verandering van bestemming van natuurterreinen naar bestemmingen die het gemakkelijker maken deze gebieden aan te tasten;
  • De bestemmingsveranderingen en zoeklocaties op het Sanatoriumterrein;
  • Het opnemen van een regeling “losse” plandelen voor Vollenhove.

ZOEKLOCATIES

GGZ Altrecht wil(de) uitbreiden, niet alleen achter het hoofdgebouw, maar ook op twee zoeklocaties langs de Oude Arnhemseweg en de Schermerslaan. Buurtorganisaties, lokale milieugroepen en Beter Zeist bestreden dit laatste voorstel. Waarom niet de ambulante zorg, het management en een deel van de ondersteunende activiteiten in kantoorflats te huisvesten, bijvoorbeeld langs de Dreef?

Dit vennetje dicht bij de flats van Vollenhove is nu gered; het lag ook op een zichtlocatie voor bouwen

Na druk van de bewonersorganisaties en het platform Zeist voor Zeist had D66 al in juni 2007 een amendement ingediend. Dat was bedoeld om de twee zoeklocaties voor bouwen niet op te nemen in het bestemmingsplan Zeist-Noord. Bebouwing van dit deel van het Sanatoriumbos was in strijd met het coalitie-akkoord 2006-2010 van PvdA, VVD, CDA en GroenLinks. Alleen CDA, VVD en CU/SGP stemden tegen het amendement, maar GroenLinks en PvdA stemden met de oppositie mee.

Zonder verwijzing naar het aangenomen amendement nam het college de zoeklocaties toch in het ontwerp op. Dat leverde in februari 2009 een confrontatie op met de insprekers, zoals de milieuorganisaties en het platform. In de raad zorgde dit voor een pittige discussie over wie het uiteindelijk voor het zeggen heeft: de raad of het college. Een raadsmeerderheid heeft aangegeven dat een verdere bebouwing van het Sanatoriumterrein onbespreekbaar is. Het college haalde toen bakzeil door het ontwerp te wijzigen.

BESTEMMING BOSGEBIED

Voor het bosgebied is in de gebiedsvisie een aantal voorstellen gedaan ten aanzien van de openstelling, de inrichting en het beheer van het bosgebied. Naar aanleiding van de samenspraak in het voorjaar 2005 is een aantal wijzigingen in de gebiedsvisie aangebracht. Zo is besloten om de sociale veiligheid in het bos zoveel mogelijk te bevorderen en zijn alle inrichtingsvoorstellen door de bewoners afgewezen. Dit is door Altrecht en de gemeente overgenomen. Het bosgebied is tot Bos bestemd, waarbij in de bestemmingsomschrijving aandacht besteed wordt aan de bestaande natuur- en cultuurhistorische waarden. Het bos maakt onderdeel uit van de gemeentelijke cultuurhistorische structuur, welke vertaald is in de dubbelbestemming Waarde-Cultuurhistorie.

De bebouwingsclusters voor zorginstelling Altrecht zijn vertaald in twee vlakken, met een bebouwingspercentage van 25% in het zuidelijke cluster en 35% in het noordelijke cluster. De bestaande monumenten zoals het hoofdgebouw zijn grotendeels apart omkaderd. Voor een deel van het gebied tussen de twee ruimtelijke clusters is de bestemming Bos opgenomen. De tuin en het zicht op het monumentale hoofdgebouw is beschermd door de specifieke bestemming ‘Tuin’.

Het bestemmingsplan Zeist-Noord is op te zoeken op de landelijke website ‘ruimtelijke plannen’.