Structuurvisies

Geactualiseerd, 2022

Wat wil Zeist met haar ruimte?
HET GEMEENTELIJK BELEID VOOR DE LANGE TERMIJN

STRUCTUURPLAN ZEIST

In 2000 stelde de gemeenteraad haar – nu niet meer geldende – Structuurplan voor de lange termijn vast. Daarin werd de mogelijkheid geboden de oostrand van het Sanatoriumbos te bestemmen voor woningbouw (bosvilla’s).

De landelijke stichting Telluris reageerde op het ontwerpplan met de aanbeveling als gemeente zuinig te zijn op het waardevolle Sanatoriumbos.

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF EN STRUCTUURVISIE

Half 2009 werd het Ontwikkelingsperspectief Zeist 2030 vastgesteld. Toch leverde deze visie geen bindend kader op voor de daarop volgende Structuurvisie Zeist 2020. De eerste indruk was dat daarin het getal van 3.300 extra woningen bleef gelden. Dat getal stond namelijk als uitwerking van de visie verborgen in de bijlagen. Voor bouwambitie werden steeds andere argumenten genoemd.

In de structuurvisie 2011-2020 gaat het om het voorzien in de verwachte gezinsverdunning, de bevordering van de doorstroming op de woningmarkt en het bouwen voor middengroepen. Ook de zorginstellingen en bedrijven zouden meer ruimte moeten krijgen. Het meer bouwen staat voor de oplettende lezers – ondanks de mooie kernwaarden – toch nog centraal.

AANPASSINGEN STRUCTUURVISIE ZEIST 2020

De Structuurvisie 2020 werd op 1 maart 2011 vastgesteld met wat aanpassingen (amendementen) en moties. Voor het Sanatoriumbos is vooral de hoofdkeuze 5 van belang: het streven de A28 in twee fasen te overkappen en de mogelijkheden daarvoor te onderzoeken (pag. 112). Omdat de A28 al lager ligt dan de omgeving zijn de kansen voor realisering groter. De afsluiting van Zeist-Noord van het buitengebied wordt door de Rijksweg met een brede doorgang doorbroken. Ook kunnen zo het sanatoriumbos en het landgoed Vollenhoven met elkaar worden verbonden. Daarbij is het mogelijk ‘rood’ en ‘groen’ te herschikken en de totale kwaliteit van de natuur- en leefomgeving te verbeteren.

Voor het Sanatoriumbos was verder het volgende amendement 5.20 van belang. Het schrappen van de detailtekst op pagina 206, dat op termijn de hekken rond het Sanatoriumbos en het Landgoed Vollenhoven overbodig zijn. Voor de aanpassing van de tekst had de stichting geijverd. Het behoud van het bos en de natuur en de veiligheid van wandelaars vergt dat. Uiteraard moet het wel goed toegankelijk zijn. Dat dat betekent niet dat het bos ook ’s nachts een toevluchtsoord moet worden voor ongewenste bezoekers.

WOONVISIES

Mede gedwongen door de economische stagnatie van 2008 wilde de gemeente komen tot een nieuwe woonvisie. In de Woonvisie 2012-2015 werd het aantal te bouwen woningen teruggebracht tot gemiddeld 100-135 per jaar. Dat komt aardig in de buurt van het aantal woningen dat de Stichting Beter Zeist al jaren geleden berekende voor de eigen behoefte in Zeist, namelijk zo’n 85 extra woningen per jaar. En nu maar hopen dat de omslag van kwantiteit naar kwaliteit en maatwerk (kleinere projecten en aanpassing aan de doelgroepen) ook in de praktijk wordt uitgevoerd.

Speerpunten concept Woonvisie 2020 – 2025

  • Nadruk op het middensegment van de woningmarkt: dat geldt voor ten minste 50 % van de nieuwbouwprojecten groter dan 40 woningen;
  • Benutten van bestaande bouw en bekende locaties;
  • Aandacht blijven houden voor groen, vitaliteit en leefomgeving;
  • Aanbod van woningen voor starters, jonge gezinnen en ouderen en spoedzoekers.

Zie verder bouwen en wonen