Politieke visies

Geactualiseerd 15 maart 2014

Behoud van het Sanatoriumbos
BOUWBESTEMMING TERREIN BUURTSCHAP TERUG NAAR BOS?

De zaal van het Kunstenhuis de Werkschuit was druk bezocht. Daar gaf de buurtorganisatie Dichterbij de plaatselijke politici op 6 maart 2014 de kans hun visie op Zeist te geven.  Moet het Sanatoriumbos worden bebouwd? Nee, zeggen de meeste partijen. Nu de buurtschap niet doorgaat moet de vroegere bosbestemming weer terugkomen. Reinaerde en Seyster Veste willen namelijk de goedgekeurde buurtschap niet meer bouwen. Jarenlange procedures van de burgerorganisaties zorgden voor uitstel. Dat is nu afstel geworden, omdat het zorgbeleid is veranderd. Maar de christelijke partijen zijn nog niet zo ver. 

STANDPUNTEN PARTIJEN

Wat is hierover terug te vinden in de diverse partijprogramma’s voor de raadsverkiezingen van 19 maart 2014? Of op hun website? Of in hun schriftelijke reacties op onze brief van 4 februari 2014? Dat alles staat hier (geparafraseerd) in de woorden van de partijen. Hierna in volgorde van duidelijkheid in terugdraaien van de bouwbestemming naar bos:

  1. ++ GroenLinks, NieuwDemocratischZeist, SP, PvdA, VVD, D66, Seyst.nu
  2. +? CDA onder voorwaarden
  3. – – CU/SGP

Dit alles biedt overigens geen garanties voor de toekomst. Het feitelijk stemgedrag uit het verleden speelt ongetwijfeld mee in een beoordeling van de hardheid van de standpunten van de partijen. 

 geplande buurtschap (gestreept op de plattegrond) dat nu niet doorgaat

+ + NieuwDemocratischZeist
NieuwDemocratischZeist is voorstander van kwaliteitsverbetering van het huidige woningbestand en voor wijkinbreiding. De harde voorwaarde voor ons is dat het groene karakter van Zeist wel behouden blijft en bij voorkeur wordt versterkt. Daarom hebben wij ons van het begin af aan tegen de bouwplannen in Kerckebosch en in het Sanatoriumbos gekeerd, waar juist het groen wordt verminderd.
Tijdvak 2014-2018: NieuwDemocratischZeist kiest voor omzetting van het bestemmingsplan ‘buurtschap Sanatoriumbos’ weer in een groene beschermde bestemming. Wij zullen na de verkiezingen in 2014 met een initiatief komen om die omzetting te realiseren.

+ + GroenLinks
Reinaerde heeft aangegeven de locatie op Dennendal niet te willen verlaten. Daarmee vervalt voor GroenLinks de grond onder de bouwplannen in het Sanatoriumbos en wil GroenLinks dat daar niet gebouwd wordt. GroenLinks is van meet af aan tegen deze bouw geweest. De feitelijke beslissing daarover is genomen in een periode dat GroenLinks nog geen deel uitmaakte van het college. Vervolgens heeft GroenLinks de democratisch genomen besluiten gerespecteerd, maar wél altijd aangegeven dat als er zaken veranderen, bijvoorbeeld door gerechtelijke uitspraken of door het wegvallen van de grond onder de uitruil, er voor ons een volstrekt nieuwe situatie ontstaat.
Doordat Reinaerde nu heeft aangegeven op Dennendal te willen blijven en Dennendal niet terug gaat naar de natuur, vervalt ook de grond om te gaan bouwen in het Sanatoriumbos. Daar is GroenLinks blij mee. Natuurlijk moeten er nog de nodige bestuurlijke, financiële en juridische hobbels genomen worden, maar we gaan er volstrekt van uit dat bouwen in het Sanatoriumbos nu van de baan is. Mocht het nodig zijn, dan zal GroenLinks daar in de raad ook initiatieven toe nemen.

+ + SP
We offeren geen bos met natuurwaarden op, zoals bijvoorbeeld het Sanatoriumbos. Bos- en bomencompensatie moet binnen de eigen grenzen plaatsvinden.

+ + VVD
Het Sanatoriumbos blijft behouden. De VVD heeft reeds in 2010 aangegeven dat plannen in het Sanatoriumbos afhankelijk zijn van de ontwikkelingen in de zorg en de keuze van Reinaerde daarin. Reinaerde heeft onlangs een heldere keuze gemaakt. De VVD staat dan ook op het standpunt dat het Sanatoriumbos behouden blijf. Doordat Reinaerde geen zorgwoningen meer gaat bouwen wil de VVD geen alternatieve bebouwing in het Sanatoriumbos. Consequentie van deze keuze is uiteraard dat de bestemmingsplannen Den Dolder en Sanatoriumbos daarop aangepast dienen te worden. 

+ + D66
D66 wil de kapvergunning voor het Sanatoriumbos intrekken wanneer blijkt dat zorginstelling Reinaerde, als gevolg van de veranderingen in de zorg, voldoende heeft aan het bestaande onroerend goed. Wanneer Reinaerde definitief niet naar het Sanatoriumbos komt, zijn wij van mening dat het bos terug bestemd moet worden naar Bos. Dat moet zorgvuldig gebeuren met betrokkenheid van alle partijen. Het kan niet zo zijn dat, als het (terrein) dan toch al een andere bestemming heeft, we die dan moeten handhaven met alle risico’s van bebouwing.

+ + PvdA
(over het Sanatoriumbos is in het verkiezingsprogramma niets te vinden). Door de economische crisis zijn bouwprojecten uitgebleven waardoor er een groot tekort is ontstaan bij Hart van de Heuvelrug. Er moet hiervoor een oplossing worden gevonden door versobering van de projecten.
De PvdA heeft altijd aangegeven het Sanatoriumbos als een waardevol bos (een van de parels van Zeist) te beschouwen, dat een belangrijke rol speelt in de Zeister ecologische verbindingen. Daarom heeft de PvdA in 2005 tegen het voorstel voor de bouw van de buurtschap in het Sanatoriumbos gestemd. De VVD, het CDA en Leefbaar Zeist (een voorloper van Seijst.nu en Nieuw Democratisch Zeist), die toen een meerderheid hadden, stemden voor. Omdat er dus een meerderheidsbesluit lag heeft de PvdA dit tot nu gerespecteerd om mogelijke schadeclaims te voorkomen. Nu zorginstelling Reinaerde echter afziet van het bouwen van de geplande buurtschap in het Sanatoriumbos, is dit niet meer aan de orde. De PvdA wil dat dit bos in stand blijft zoals het nu is en niet aangetast wordt. De partij zal een voorstel tot omzetting van de bouwbestemming terug in bosbestemming steunen.

+ + Seyst.nu
De partij staat voor duurzame kwaliteit van het groen. Belangrijk is de groene longen van Zeist te behouden. De bossen zoals het Sanatoriumbos moeten blijven.(informatie uit de verkiezingsfolder).

+ ? CDA
Betreffende het Sanatoriumbos is een raadsbesluit genomen om hier, in het kader van Hart van de Heuvelrug, een buurtschap te gaan ontwikkelen. Dit besluit is nog steeds ‘rechtsgeldig’. Anno 2014 blijkt dat door diverse oorzaken de ‘wereld’ is veranderd. Dit vraagt om heroverweging. Reinaerde en Altrecht blijven zich concentreren op respectievelijk Dennendal en de Dolderse Hille en hebben aangegeven niet meer te gaan ontwikkelen in het Sanatoriumbos.

Het CDA verwacht van het college, zoals toegezegd, een voorstel waarin de clusters van Hart van de Heuvelrug worden geëvalueerd en een gewijzigd voorstel van het college m.b.t. de voortzetting. Uit de evaluatie zal blijken dat de geplande ontwikkelingen in het Sanatoriumbos niet zullen worden uitgevoerd. In het voorstel moet dan ook o.a. worden opgenomen wat er met de bestemming gebeurt van het Sanatoriumbos waar nu de ontwikkeling van de buurtschap is gepland. Bovengeschetste werkwijze is naar de mening van het CDA de juiste bestuurlijke weg om een integrale afweging te maken.

Vooruitlopend hierop, en met de wetenschap van nu, is de visie van het CDA dat, als de geplande ontwikkelingen niet door gaan, er in het Sanatoriumbos geen andere (bouw)ontwikkelingen zullen plaatsvinden. Het CDA vindt het dan ook gerechtvaardigd om bij de integrale afweging een besluit te nemen om de huidige bestemming weer om te zetten naar de oude situatie ‘bestemming bos’.

– ? CU/SGP
Keuze voor groen boven rood, tenzij…. De bebouwing van een deel van het Sanatoriumbos was meer dan een uitruil tussen Dennendal en de buurtschap, het is onderdeel van het project Hart voor de Heuvelrug. Het project loopt nog steeds en de partij gaat zich inzetten dat er nog steeds in het hele project tot een goede “rood/groen” balans gekomen wordt.
Het Sanatoriumbos wordt vooralsnog niet bebouwd maar dit is voor de partij, op dit moment, nog geen reden om nu al de bestemming te gaan wijzigen. Project Hart voor de Heuvelrug loopt nog steeds en zal ook nog wel even blijven doorlopen met al haar facetten. Indien er plannen zijn die aan dezelfde voorwaarden voldoen als het “oude” plan (dus rood voor groen / kwaliteitsaspect / een beperkte bebouwing van het terrein) dan willen we de ruimte houden om alsnog de mogelijkheid te hebben om dit deel van het bos te ontwikkelen.