Over ons

 


Stichting Behoud Sanatoriumbos-Zeist

WORD VRIEND VAN HET SANATORIUMBOS

Wat doet de stichting? We doen alles wat nodig is om het bos te behouden en in Zeist bekend te maken. Door inspraak, overleg, rondgang met de boswachter, een bosdag samen met buurt- en milieuorganisaties. U kunt ook meehelpen en meedoen. Dankzij onze donateurs hebben wij de afgelopen jaren de procedures kunnen voeren om het bos te behouden. En verder konden wij ook andere noodzakelijke acties ondernemen, zoals de Nieuwsbrief uitgeven en de website onderhouden.

VOORGESCHIEDENIS

Op dinsdag 12 oktober 2004 was de startbijeenkomst van Reinaerde en Altrecht over de woningbouwplannen in het Sanatoriumbos. Ook de Werkgroep Behoud Sanatoriumbos Zeist was aanwezig met foto’s van het bos en eigen informatie. De avond vond plaats in de tot zaal verbouwde kapel op het Sanatoriumterrein. Deze was te klein voor de verwachte toeloop. Daarom werd de bijeenkomst die avond nog een keer  herhaald.

De omwonenden hadden bezwaar tegen het kappen van een belangrijk deel van het Sanatoriumbos. Door verkleining van het bos zal er veel van de natuurwaarde verloren gaan. Regelmatig klonk er applaus als iemand een oproep deed het Sanatoriumbos te redden.
In de lente van 20o5 overlegde een aantal omwonenden met enkele leden van de werkgroep Behoud Sanatoriumbos Zeist. Zij kwamen tot de conclusie dat een stichting Vrienden van het Sanatoriumbos moest worden opgericht. Een aparte, slagvaardige organisatie was nodig omdat het belang van het bos meerdere buurten aangaat. Die kan het beste opkomen voor de belangen van de omwonenden en initiatieven coördineren. Er bleek een groot draagvlak te zijn in alle omringende buurten. Men wilde een vast platform voor:

 • Het geven van voorlichting over het Sanatoriumbos,
 • Het voeren van overleg met partijen die bij het bos betrokken zijn,
 • Het organiseren van activiteiten in het bos,
 • Het zo nodig optreden als rechtspersoon.

Er werden drie bestuursleden gevonden en de statuten werden opgesteld. Op 27 april 2005 is de Stichting Behoud Sanatoriumbos-Zeist opgericht. Er bleek namelijk al een Stichting Vrienden van het Sanatorium (ex-cliënten) te bestaan, waardoor die naam niet meer beschikbaar was. Al heel snel had de Stichting honderden omwonenden en andere Zeistenaren als donateur.

STATUTAIRE DOEL VAN DE STICHTING

a Het behouden en bewaren (in de huidige vorm en omvang) van het Sanatoriumbos te Zeist, alsmede het versterken (naast het behouden en bewaren van de natuur-recreatieve, milieu-technische, cultuur-historische en monumentale waarde van gemeld bos; het bos is gelegen te Zeist, nabij de Oude Arnhemseweg 260;
b Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Zie verder de
statuten

De stichting onderhoudt contact met vrijwilligers en deskundigen die meehelpen bij de uitvoering van haar activiteiten. Naast het bestuur zijn er in vele straten en deelbuurten vertegenwoordigers die meehelpen.

ACTIVITEITEN

Sinds haar oprichting verricht de stichting in het kader van haar doelstelling allerlei activiteiten:

 • De regelmatig uitkomende schriftelijke Nieuwsbrief (zie rubriek Nieuws) met actuele informatie over het Sanatoriumbos;
 • Ontwikkeling en onderhoud van de website;
 • Voorlichtingsbijeenkomsten en deelname aan informatiemarkten;
 • Communicatie met derden zoals de pers, geïnteresseerden en andere betrokkenen;
 • Boswandelingen met de boswachter en/of het IVN en het zorgen voor beschreven natuur- en recreatieve wandelroutes zoals die van Geopark Heuvelrug, Gooi en Vecht in het Sanatoriumbos, Geopad 121 (met tracking m.b.v. smartphone of tablet);
 • Schoonmaakdagen in het bos;
 • De vrij toegankelijke bosmiddag die samen met andere organisaties werd gehouden;
 • Deelname aan het opstellen van de wijkvisie en het wijkprogramma Zeist-Noord;
 • Bijdragen aan de bijeenkomsten over de gemeentelijke toekomstvisies van Zeist zoals de buurt Vollenhove en omgeving;
 • Overlegreacties, inspraak, artikelen en brieven over nieuwe ontwikkelingen die voor het Sanatoriumbos van belang zijn, zoals het Bestemmingsplan Zeist Noord, de ontwikkelingsplannen van Altrecht en de tegen gehouden plannen voor een buurtschap in het bos vanwege Reinaerde en Seyster Veste (thans Woongoed);
 • Samenwerking met andere organisaties (zie rubriek Links), waaronder Stichting Beter Zeist, Stichting Milieuzorg Zeist e.o. en de buurtverenigingen nabij het bos zoals Buurt Belangen Dichterbij;
 • Deelname aan het platform van buurtorganisaties van de Stichting Beter Zeist;
 • Eigen onderzoek naar de geschiedenis van het bos en het stimuleren van onderzoek naar de waarden ervan zoals Telluris-onderzoekingen (zie rubriek Onderzoek);
 • Procedures (zie rubriek) voor de belangenbehartiging van de stichting;
 • Bestuurswerkzaamheden om de stichting te laten functioneren.

COLOFON

Deze website wordt onder beheer van de Stichting Behoud Sanatoriumbos-Zeist gemaakt.
Reacties kunt u sturen naar: sanatoriumbos@gmail.com

Het bestuur van de Stichting Behoud Sanatoriumbos-Zeist bestaat uit:

 • Gerard Poolman, voorzitter
 • Egbert Visscher, secretaris, tel. 030 – 69 60 141
 • Erik Groeneweg, penningmeester

Correspondentieadres. P.C. Hooftlaan 31, 3705 AE Zeist
Voor € 10 of meer wordt u al donateur van de Stichting
Bankrekening NL88 INGB 0675 5588 16 t.n.v. Stichting Behoud Sanatoriumbos-Zeist
Handelsregister KvK Inschrijvingsnummer: 3020 4598

Alle foto’s op deze site zijn eigen foto’s, genomen in of nabij het Sanatoriumbos.