BP Buurtschap

Geactualiseerd 25 april 2015 en 2022

Plan gaat niet door
BURGERORGANISATIES HEBBEN ALSNOG SUCCES

Weet u het nog? Sinds 2003 waren er al plannen om een deel van het prachtige bos te kappen. Een buurtschap zou diep in het bos komen te staan. De GGZ-instelling Dennendal zou tientallen miljoenen krijgen om cliënten te verhuizen van Den Dolder naar de buurtschap. Het ging om integratie van verstandelijk gehandicapten in de wijk.

Ook de door dankbare oud-patiënten geschonken Thujalaan zou moeten wijken voor het Buurtschap

Na jarenlange procedures van de burgerorganisaties tot tweemaal toe en tot en met de rechtbank en de Raad van State heeft Reinaerde het project nu afgeblazen. Ook de woningbouwcorporatie Seyster Veste zag het project niet meer zitten. Het bos wordt niet gekapt, de Thorbeckelaan blijft open en de speeltuin ook. Dankzij de langdurige beroepsprocedures en de veranderingen in de zorg bleek het zwaar gesubsidieerde integratieproject (circa 35 miljoen euro) door de tijd achterhaald.

De beroepsgangers hadden al vanaf het begin aangegeven dat er geen behoefte was aan het verplaatsen van een aantal cliënten vanuit de bossen van Den Dolder (Dennendal) naar een flatwijkje in Zeist. Het was in feite een subsidie gedreven project ter ondersteuning van de initiatiefnemers. Ook het zogenaamde vergroenen van het Dennendalterrein was een gelegenheidsargument. De Stichting Milieuzorg Zeist e.o. zat niet te wachten deze zogenaamde vergroening en ondersteunde de procedures.

NIEUW BELEID

De buurtschap gaat dus niet door. In het coalitieakkoord 2014-2018 werd de omzetting van de bestemming Buurtschap naar bos weer mogelijk gemaakt. Op 8 juli 2014 besloot het College van B&W daartoe een bestemmingsplan voor te bereiden. Op die manier zal de woonbestemming voor het terrein voor het beoogde Buurtschap weer worden omgezet in die van bos (VBSanatorium.VS01).

De gemeente legde daartoe op 28 januari 2015 een ontwerp Bestemmingsplan Sanatoriumbos ter visie. Daarin wordt het betreffende terrein voor het buurtschap weer bestemd als Bos, Waarde – Cultuurhistorie 2. Over het ontwerp hebben Beter Zeist / Behoud Sanatoriumbos Zeist en Milieuzorg Zeist zienswijzen ingediend. Daarin werd onder meer gepleit voor een betere verankering van het bestemmingsplan in de Zeister beleidskaders: de Structuurvisie Zeist 2020 en het Groenstructuurplan. Dat is toegezegd in de Nota van Zienswijzen van 7 april 2015.

NU IS VOOR ALLE BELANGHEBBENDEN EEN WIN-WIN SITUATIE ONTSTAAN

  • De overheid is minder subsidie kwijt,
  • De ouders en voogden van cliënten van Dennendal krijgen eindelijk hun zin,
  • De Zeistenaren behouden hun bos en Zeist-Noord zijn groene long.

De overheid subsidieert nu geen bakstenen meer, maar betaalt alleen nog maar de zorg voor de cliënten. Het grote bedrag aan subsidie is daarmee vervallen. En daarmee ook de opgedrongen verhuizing van bewoners. De instellingen kiezen nu vaak samen met ouders en verwanten voor een woonplek in een wijk of dorp. In Den Dolder is het aantal cliënten inmiddels teruggelopen van 350 in het jaar 2000 tot 160 nu. Het gaat daar om bewoners met een zware zorgvraag met vaak meerdere beperkingen. Die zijn moeilijk in een wijk op te vangen.

OVERZICHT PROCEDURES

Zie verder de oude site van de Stichting Beter Zeist: