Rapporten

 

De waarden van het Sanatoriumbos
ENIGE INVENTARISATIE- EN EVALUATIEONDERZOEKINGEN 

In verband met openstelling van het terrein en mogelijke ruimtelijke ingrepen heeft Bureau Waardenburg BV in opdracht van Stichting Altrecht een onderzoek uitgevoerd. Het betrof de ecoscan “Rapport natuurwaarden Sanatoriumterrein te Zeist” d.d. 29 augustus 20o5. Dit rapport is aangevuld met de resultaten van een quick scan in verband met de Flora- en faunawet en bodemonderzoek: “Ecologisch onderzoek Buurtschap Sanatoriumbos Zeist” d.d. 17 februari 2006.  

In het kader van de procedures over het bestemmingsplan Buurtschap heeft de Stichting Telluris te Dordrecht eind 2010 een evaluatieonderzoek gedaan naar de waarden van het Sanatoriumbos. Dat gebeurde op verzoek van de Stichting Behoud Sanatoriumbos Zeist. Het rapport d.d. 10 januari 2010 betrof de natuur-, cultuur-, recreatie- en educatiewaarden van het bos. Bovendien werden deze waarden vergeleken met die in de gemeentelijke beleidsstukken. In het rapport staat een lijst van geraadpleegde literatuur.

Daarna bracht de Stichting Telluris op 15 februari 2011 nog een vergelijkende analyse uit van een verslag van juridische adviseurs van de Raad van State over de kwaliteiten van het plangebied en de (beleidsmatige) omgang daarmee.

Beide rapporten geven een goed onderbouwd beeld van de kwaliteiten van het plangebied. Al eerder had de Stichting Telluris op 10 januari 2000 een zienswijze ingediend over het ontwerp Structuurplan Zeist.