Beleid Gemeente

Geactualiseerd 2022

Wat wil Zeist met het Sanatoriumbos?
RUIMTELIJKE ORDENING EN DE GRONDSLAG DAARVAN

In deze rubriek staat informatie over het vroegere, huidige en voorgenomen beleid van de gemeente Zeist voor het Sanatoriumbos  Als grondslag daarvoor geldt:

 • De lange termijn beleidsvisie: het Ontwikkelingsperspectief Zeist 2030,
 • De uitwerking daarvan in de Structuurvisie Zeist 2020,
 • In plaats daarvan na vaststelling de Eerste Omgevingsvisie Zeist,
 • Gebiedsvisies en Omgevingsprogramma’s bijvoorbeeld voor buurten, gebieden en thema’s zoals het Groenstructuurplan en de komende gebiedsvisie Vollenhove Vooruit e.o. (in ontwikkeling).
 • Het BestemmingsPlan (BP) Zeist-Noord of een geactualiseerde versie ervan,
 • Uiterlijk 2029 het Omgevingsplan Zeist (vervangt alle bestemmingsplannen).

VISIES WAARAAN DE GEMEENTE IS GEBONDEN

De gemeente stelt regelmatig visies op voor de diverse beleidsvelden, zoals voor wonen en bouwen, groen, verkeer en veel andere onderwerpen. Dergelijke voor de gemeente zelfbindende visies zijn bedoeld om richting te geven aan het gemeentebeleid. Daaraan zijn de burgers en belangengroepen echter niet gebonden. Bezwaar maken tegen vastgestelde visies of beroep aantekenen kunnen zij namelijk niet. Zij hebben vaak wel inspraak bij de voorbereiding. Verder kunnen zij inspraakreacties en zienswijzen indienen. En ten slotte bestaat de mogelijkheid in te spreken tijdens de Ronde Tafel van de gemeenteraad.

BESTEMMINGSPLAN

Op basis van de visies actualiseert de gemeente per wijk het bestemmingsplan. In geval van het Sanatoriumbos gaat het om het bestemmingsplan Zeist-Noord en het (deel)bestemmingsplan Buurtschap. Alleen tijdens de actualisering daarvan hebben omwonenden en belangengroepen inspraak en kunnen zij hun belangen verdedigen. Dat kan door bij de gemeente bezwaar te maken en beroep in te stellen bij de Raad van State of de rechtbank. Na de vaststelling zijn burgers, belangengroepen en de gemeente wel gebonden aan bestemmingsplan, althans zolang het van kracht blijft.

PARKPLAN VOLLENHOVE E.O.

Op 8 juli 2021 heeft de raad het concept Parkplan Vollenhove als opmaat voor een gebiedsvisie Vollenhove en omgeving vastgesteld. Daarover hebben maatschappelijke organisaties ingesproken zoals Stichting Milieuzorg Zeist e.o., Stichting Beter Zeist en onze stichting. Inmiddels wordt gewerkt aan een plan van aanpak met 5 punten. In punt 4 staat wonen in het dorp centraal: “het parklandschap vormt de basis voor nieuwe woningen waarmee het parklandschap wordt geactiveerd.” Mooie woorden voor het kappen en uitdunnen van het resterende bos voor de bouw van enkele duizenden extra woningen. Ook het Sanatoriumterrein zou deels betrokken (kunnen) worden bij het plan.

Volgens de raadsinformatiebrief gaan diverse professionele partijen ook meedoen. Denk aan Meander Omnium, Altrecht (Sanatoriumterrein) en de Warande (Stichting Studenten Huisvesting). Projectontwikkelaar Lisman en Lisman was al betrokken. De vele extra woningen zullen vooral bedoeld zijn voor de groeiambitie van de regio want Zeist kent geen geboorteoverschot. Lees de raadsinformatiebrief van 18 november 2021.

MEER INFORMATIE

Op de site van de Stichting Beter Zeist staat meer informatie over de visies en plannen:

 • Beleid Zeist Omgeving: Ontwikkelingsperspectief Zeist 2030, Structuurvisie Zeist 2020, Woonvisie, Groenstructuurplan.
 • Pdf Wijk Zeist-Noord: Wijkvisie, Zorgpilot Hart van de Heuvelrug, Buurtschap Sanatoriumbos, Woonvisie en Bouwvisie, Ontwikkelingsperspectief Zeist 2030, Structuurvisie Zeist 2020, Bestemmingsplan Zeist-Noord.
 • Omgevingsvisie Zeist: De aangenomen Omgevingswet vervangt veel wet- en regelgeving op het gebied van omgeving in ruime zin. Elke overheid maakt een Omgevingsvisie rekening houdend met de grenzen van de eigen verantwoordelijkheid.
  Het omgevingsplan vormt de uitwerking van de omgevingsvisie. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van omgevingsprogramma’s. Bij het opstellen van het omgevingsplan gaat het om een evenwichtige toedeling van functies aan locaties met ruimte voor flexibiliteit.